0
โปรโมชั่น

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ลูกค้า / บริษัท / ร้านตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
              บริษัท บิวตี้ รีพับบลิค จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายธีรวัฒน์ พัฒนพันธุ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายภาคอีสาน
2. นางสาวลลิตา ศุภมิตตานนท์ ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายภาคเหนือ
3. นางสาวณัฐนพินธ์ สงยางค์ ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายภาคใต้
 
               บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม
2561 เป็นต้นมา การกระทำใดของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าส่วนกลางของบริษัทฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 090-1975745 หรือ Line id : @belov

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัท บิวตี้ รีพับบลิค จำกัด
BELOV
 
 
 
 
Top